×

جستجو

معماریِ تاریخ هنر: یک تاریخ‌نگاشت| مارک کرینزن، ریچارد جی ویلیامز

جایگاه معماری در تاریخ هنر چیست؟ چرا در دوره‌هایی معماری در کانونِ این رشته (دیسیپلین) بوده است و در دوره‌های دیگری گویی در حاشیۀ آن؟ امروز جایگاه معماری در تاریخ هنر کجاست؟

بسیاری از رشته‌ها با تاریخ معماری ارتباطی دارند، از جمله جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و جغرافیای انسانی. نویسندگان این کتاب به احتمالاً تأثیرگذارترینِ این سنت‌ها بر تاریخ معماری یعنی تاریخ هنر، پرداخته‌اند و رابطۀ میان رشته‌های تاریخ هنر و تاریخ معماری را طی صدوپنجاه سال اخیر بررسی کرده‌اند.

آنها به افول اهمیت معماری و نقش آن در تاریخ هنر طی سدۀ گذشته اشاره می‌کنند که به عقیدۀ آنها بدون اینکه بحرانی وجود داشته باشد یا حتی آگاهانه باشد روی داد. نویسندگان مشکل را در چند جریان جستجو می‌کنند: رویکردهای اصلی تاریخ هنر، از فرمالیسم تا فمینسیم و تاریخ اجتماعی هنر؛ مؤسسات، از موزۀ هنر مدرن (موما) تا مجلۀ اکتبر؛ متفکران اصلی، از جمله آثار بانام، بکسندال، گیدئون، پانوفسکی، پفسنر، پولاک، ریگل، رو، استاینبرگ، ویتکاور و ولفلین. نویسندگان به بحث‌های موجود حول تاریخ‌نگاشت و وضع فعلی رشتۀ تاریخ هنر دامن  می‌زنند و در نهایت، با قوت از اینکه مجدداً معماری را در تاریخ هنر منظور کنند دفاع می‌کنند.

The Architecture of Art History

A Historiography

Mark Crinson, Richard J. Williams

Bloomsbury Academic, 2019

 فهرست مطالب کتاب:

Introduction

1. The German Tradition

2. The Architectural Unconscious – Steinberg and Baxandall

3. Modernism- Institutional and Phenomenal

4. From Image to Environment – Reyner Banham's Architecture

5. The New Art History

6. October's Architecture

Conclusion

 

 اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.bloomsbury.com/us/the-architecture-of-art-history-9781350145252/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
تاریخ معماری چیست؟ | (پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر)
مهرداد قیومی بیدهندی
تاریخ معماری چیست؟ مقدمه‌ای است بر مباحث نظری‌ای که نویسندگان تاریخ معماری و خوانندگان آثار مورخان معماری با آن مواجه می‌شوند. در این کتاب، از مباحث مهمی سخن می‌رود که در طی تاریخِ تاریخ معماری در سده‌ی اخیر مطرح شده و تاریخ معماری را به وضع کنونی آن رسانده است. این مباحث در کتاب به‌اختصار مطرح شده و هدف این بوده است که سررشته‌ای از آنها در اختیار مخاطبان اصلی کتاب، یعنی دانشجویان و محققان تاریخ معماری، گذاشته شود.
دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی فضاهای جنسیت‌زده در تاریخ هنر و معماری مدرن | برگزاری همایش: چرا زنان معمار بزرگی وجود نداشته‌اند؟
کنفرانس ما پیوندهای پیچیده‌ی بین جامعه، جنسیت و فضا را از دیدگاه کاملاً فمینیستی بررسی خواهد کرد. با این کار، تلاش می‌شود هم بر بهره‌وری زنان در تمامی ابعاد معماری و برنامه‌ریزی و هم بر گفتمان‌های تاریخی هنر در رابطه با درک جنسیتی و استفاده از فضا تأکید شود.
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر