×

جستجو

تأملی دوباره بر سکونت: هایدگر، مکان، معماری| جف ملپس

در بیست سال گذشته، مطالعات جف ملپس او را با معماران و دانشوران و موضوع مکان، معماری، منظر و به‌ویژه نحوۀ استفادۀ اهالی حرفه از آثار مارتین هایدگر درگیر کرده است. در کتاب حاضر، تمرکز اصلی ملپس بر بازشناسی این موضوعات به نحوی است که مستقیماً از دریافت مکان و رابطۀ انسان با آن شکل گرفته باشد. این کتاب با جستارهایی مشتمل بر طیفی از مسائل معماری و طراحی و هم‌چنین وارد کردنِ متفکران دیگر دربارۀ موضوعاتی نظیر متن در معماری، بناهای مرتفع، اهمیت خط، رابطۀ میان بنا و خاطره، و تصور اصالت در معماری، از تمرکز مرسوم پدیدارشناسانه فاصله گرفته و سنجش هستی‌شناسانه‌ای تازه از منظر و معماری به دانشجویان و دانشوران عرضه می‌کند. به همین خاطر، از این کتاب می‌توان در حوزه‌های دیگر «فضایی» یا «توپوگرافیکی» مانند جغرافیا، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، و هنر نیز بهره برد؛ حوزه‌هایی که «چرخش فضایی» در آن بسیار مهم بوده است.

- مشخصات کتاب:

Rethinking Dwelling: Heidegger, Place, Architecture

Jeff Malpas 

Bloomsbury, 2021

- فهرست مطالب کتاب:

Introduction: Place, Architecture, Landscape

Chapter One: Rethinking Dwelling

Chapter Two: Architecture and Truth

Chapter Three: Memory and the Built

Chapter Four: Verticality and the Street

Chapter Five: The Line and the Hand

Chapter Six: Landscape and Interiority

Chapter Seven: Place and Parametricism

Chapter Eight: Design and the Human

Chapter Nine: Hermeneutics and Architecture

Chapter Ten: Against Authenticity

Epilogue: Rethinking Architecture

 

- اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:  https://www.bloomsbury.com/uk/rethinking-dwelling-9781350172913/

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر