×

جستجو

فراخوان ارسال اسکیس، کروکی و ترسیمات دستی از صحنه‌های خیابانی و مواجهه‌های شهری برای شمارۀ جدید مجلۀ یادداشت‌های خیابانی

We are looking for sketches, drawings, and other hand-drawn illustrations of street scenes and urban encounters for Streetnotes 30 Sketchbook: Drawing the City.

We call upon artists, ethnographers, and poets to draft the city by way of drawing, in maps, in street scenes, in urban encounters, and impressions, to find and illustrate the city in a way that complements, problematizes, or critiques and reimages the everyday life of urban traffic and behaviors. 

The fluid production and distribution of the image, enabled by the omnipresence of phone cameras, has transformed the lived condition of the street. The city and its subjects respond to this new level of self-surveillance with a consciousness of representation, where-in both image-maker and image-subject, achieve their highest-level of objective validation from the subjectivity of photography.

The testament of digital photography, however, has also naturalized a transparency of vision, one in which, the photographer and her subject share a compact on the limits of representation, agreeing on a particular digital surface, and masking those places where light will not reflect.

Streetnotes 30: Sketchbook, Drawing the City seeks to pierce this opaque quality of urban representation, to bypass the camera’s eye, and take up, instead, the pen (or other drawing tools). 

Contributors may submit up to five drawings of city or street scenes saved as JPEG images: 700x800 150dpi. Please embed images in a Word document, and provide a submission title, a brief abstract, and any related notes or captions. 

- موضوع ویژۀ این شمارۀ مجلّه: ترسیم شهر

- موعد ارسال:  ۱ دسامبر ۲۰۲۲| ۱۰ آذر ۱۴۰۱

- اطلاعات بیشتر دربارۀ مجله: https://escholarship.org/uc/ucdavislibrary_streetnotes

- صفحۀ ارسال آثار: https://escholarship.org/uc/ucdavislibrary_streetnotes/submissionguidelines

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
احیای «شهر اسلامی» در قرون ۲۰ و ۲۱ | میزگرد
«شهر اسلامی» به‌عنوان یک مفهوم و موضوع تاریخی مبهم از قرن نوزدهم در تخیل اروپایی ابداع شده است. با این حال، نقد شرق‌شناسی این انتظار را که تجدید حیات عقاید و سیاست‌های اسلامی آغازگر مرحله جدیدی از شهرسازی اسلامی باشد، به‌ویژه در حکومت‌های دین‌سالاری مسلمان مانند ایران و همچنین ترکیه و خلیج‌فارس، فرونشانده است.
سیاست‌های فرهنگی هنر در ایران؛ مدرنیسم، نمایشگاه‌ها، و تولید هنری | کاترین ناهیدی
هنر مدرن ایرانی نمایان‌گر حوزه‌هایی متنوع از تولیدات فرهنگی‌ است که عمیقاً با پرسش‌هایی از مدرنیته و مدرنیزاسیون، به نحوی که در ایران به کار...
پرتوی بر اهواز کهن از خلال متون ساسانی و اسلامی و حدسی در باب مکان رام‌اردشیر ساسانی
روح‌الله مجتهدزاده
دربارهٔ سرآغازهای شکل‌گیری شهر اهواز بسیار کم می‌دانیم. هرچند بنیان شهری در این ناحیه را تا روزگار عیلامیان تخمین می‌زنند، کهن‌ترین روایات تاریخی و شواهد باستان‌شناختی در باب این شهر از روزگار اشکانیان و ساسانیان فراتر نمی‌رود. آن‌گونه که از متون دورۀ ساسانی، چون شهرستان‌های ایرانشهر، و انبوه تاریخنامه‌های دورهٔ اسلامی برمی‌آید در این زمان شهری به نام هرمزاردشیر توسط اردشیر بابکان یا نوهٔ او هرمزاردشیران در این ناحیه بنا شد.
ورق‌هایی خوانده‌نشده از تاریخ اهواز معاصر؛ نخستین مسافرخانه‌های شهر به استناد روایات شفاهی (۱)
وحید آقایی
اهواز؛ شهری که هر زمان قصد روایت داستانی درباره آن هست، ناگزیرم در ابتدای متن دیباچه‌ای هر چند کوچک، در وصف آن بنویسم. کاری که...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر