×

جستجو

منظر و هرمنوتیک بصریِ مکان، ۱۵۰۰-۱۷۰۰| کارل اِی. ای. انکل و والتر ملیون (و.)

در این کتاب، روش‌های تصویرمحورِ تفسیری بررسی می‌شود که منظره‌پردازانِ تصویری و ادبی بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ به کار گرفتند. [نویسندگانِ] ۱۷ جستارِ این کتاب، می‌پرسند که چگونه منظر، به منزلۀ توصیفی از مکان در تصویر و یا متن، بیش از دعوت به مشاهدۀ دقیق، اغلب برای فراخواندن به تفسیر یا بهتر از آن، برای برای اعمالِ روش یا اصلی برای تفسیر به کار می‌رفت.

Landscape and the Visual Hermeneutics of Place, 1500–1700

Editors: Karl A.E. Enenkel and Walter Melion

‌Brill, 2020

فهرست مطالب کتاب:

 

Part 1. Introduction: The Hermeneutic and Exegetical Potential of Landscapes

Part 2. Constructions of Identity: Landscapes and the Description of Reality

Part 3. Constructions of Artificial Landscapes: Gardens, Villegiatura, Ruins

Part 4. Constructions of Imaginary Landscapes

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://brill.com/view/title/58328?rskey=nC5WXH&result=24

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ‌نگاشت ایرانی در امپراتوری‌ها | سخنرانی مجازی
این ارائه برخی از ویژگی های اصلی تاریخ‌نگاری فارسی در دوران عثمانی، صفویه و مغول را مورد بحث قرار خواهد داد. وقایع‌نگاران مدرن اولیه در...
«معماری به منزلۀ بدل‌سازی یا ابداع»| فراخوان ارسال مقاله برای مجلۀ معماری
Architecture as copy or invention The history of the copy is as old as the history of architecture itself. While Pliny the Elder considered the origin of painting to be the desire to reproduce the outline of a shadow, and Vitruvius did the same for sculpture when he described the Corinthian order as life emerging from death, the model as copy of the natural highlights the synthesis of the two disciplines as the boundary between any creative act and mimesis. An appropriate example is Roman architecture conceived as an aide-mémoire of the Greek model, with signs distinguishing between originals and replicas recognized only in the details of words and their formal variations. Today, new initiatives focus attention not only on the legacy and future of their collections, but also on the theoretical problem arising from the origin of form as memory and the reproduction techniques associated with it. Artists and...
تجدید دیدار دروازه‌های دگرگونی| دنیل ای. باربر
این مقاله به کند و کاو فرصت‌هایی می‌پردازد که برای حرفه تاریخ معماری در اثر همه‌گیری {کووید۱۹} و تشدید بلواهای نژادی پدید آمده است. بر آنیم که به همه‌گیری به منزله فرصتی، یا به تبعیت از روی* دروازه‌ای، به منزله واسطه بازنگری در عادات، اعمال و تعهدات بنگریم. کلیدواژه‌ها: تغییرات آب و هوایی، فنون فرهنگی، تاریخ و تئوری، تبعیض نژادی، دگرگونی   * Arundhati Roy, “The Pandemic is a Portal,” Financial Times, April 3, 2020   Daniel A. Barber. “Doors and Portals, Revisited” in Architectural Theory Review. Published online: 08 Oct 2020.   – اطلاعات بیشتر و مطالعۀ متن مقاله:  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13264826.2020.1822301
هیچ اتفاقی نیفتاد: یک تاریخ| سوزان ای. کرِین
گذشته آن چیزی است که اتفاق افتاد. تاریخ آن چیزهایی است که از گذشته به یاد می‌آوریم و می‌نویسیم، روایتی که می‌سازیم تا به حافظه‌مان...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر