×

جستجو

مطالعاتی در معماری ایرانی| برنارد اوکین

این کتاب مصور غنی- با تصاویر بسیاری که تا کنون به صورت رنگی منتشر نشده بود- شامل ۲۵ مقاله از برنارد اوکین در باب گستره‌‌ای از موضوعات مرتبط با معماری ایرانی در معنای کلی آن است. تحلیل‌های او گستره‌ای از تاریخ‌نگاشت و کاشی‌کاری تا تکوین گنبد‌های مساجد ایرانی را دربرمی‌گیرد. اوکین بناهای حکومت‌های مهم سده‌های میانی- سلجوقیان، ایلخانیان و تیموریان- و همچنین یادمان‌های مغفولِ جغتاییان، مظفریان، آل‌کرت و جلایریان و یادمان‌های ازبکان در افغانستان را بررسی می‌کند.

Studies in Persian Architecture

Bernard O'Kane

Edinburgh University Press, 2021

فهرست مطالب کتاب:

1. Architecture in the Interregnum: The Mozaffarid, Jalayerid and Kartid Contributions

2. From Atelier Floor to Monument Wall: How Were Tiles Placed Correctly?

3. Arthur Upham Pope and the Study of Persian Islamic Architecture

4. Review of Kishvar Rizvi, The Safavid Dynastic Shrine: Architecture, Religion and Power in Early Modern Iran

5. The Development of Iranian Cuerda Seca Tiles and the Transfer of Tilework Technology

6. Chaghatai Architecture and the Tomb of Tughluq Temür at Almaliq

7. The Timurid Bazar and the Origin of the Domed Tīm

8. Review of Raya Shani, A Monumental Manifestation of the Shī‘ite Faith in Late Twelfth-Century Iran: The Case of the Gunbad-i ‘Alawiyān, Hamadān

9. The Uzbek Architecture of Afghanistan

10. The Gunbad-i Jabaliyya and the Development of the Domed Octagon in Iran

11. Iran and Central Asia

12. The Minaret of Vabkent

13. Čahārṭāq, Islamic period

14. Domes

15. From Tents to Pavilions: Royal Mobility and Persian Palace Design

16. Poetry, Geometry and the Arabesque: Notes on Timurid Aesthetics

17. Naṭanz and Turbat-i Jām: New Light on Fourteenth Century Iranian Stucco

18. The Tiled Minbars of Iran

19. The Tomb of Muḥammad Ġāzī at Fūšanǧ

20. Salǧūk Minarets: Some New Data

21.Timurid Stucco Decoration

22. The Friday Mosques of Asnak and Sarāvar

23. Tāybād, Turbat-i Jām and Timurid Vaulting

24. The Imāmzāda Ḥusain Riżā at Varāmīn

25. The Madrasa al-Ghiyāsiyya at Khargird.

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ این کتاب:

https://edinburghuniversitypress.com/book-studies-in-persian-architecture.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
گور‌نگاری‌های مهدی تمیزی | مهدی تمیزی
«گورنگاری‌های مهدی تمیزی» عنوان دو مجموعه‌عکس است که یکی به «ری و تهران» و دیگری به «تخت فولاد» اختصاص دارد. این دو مجموعه که از...
مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب
مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس...
در چیستی هنر و معماری اسلامی؛ سخنرانی مجازی سیّدحسین نصر
برگزارکنندۀ این سخنرانی گروه مطالعات و حفاظت معماری و شهری ایران در دانشگاه تهران است و پخش زندۀ آن از صفحۀ اینستاگرام آسمانه نیز خواهد...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر