×

جستجو

هنر و کار: دربارۀ دشمنی میان صنعت‌گری، زیبایی‌شناسی کار و سیاست‌های مربوط به کارِ هنر| دیو بیچ

این کتاب تاریخی جدید از دگرگونی رابطۀ میان هنر، صنایع دستی و صنعت است که بر گذار از کارگاه به استودیو، کارآموز (شاگرد) به هنرآموز، رسته (گیلد) به گالری و صنعتگر (artisan) به هنرمند (artist) تمرکز می‌کند. اینکه آیا هنرمند جزو بقایای شیوۀ فئودالی تولید است و یا تولیدکنندۀ کالایی که با شیوۀ سرمایه‌دارانۀ تولید فرهنگی هماهنگ است، جزو پرسش‌هایی است که در این کتاب به آن پاسخ می‌دهند. نویسنده نشان می‌دهند که تاریخ شکل‌گیری هنر به منزلۀ صورتی خاص و متمایز از صنایع دستی، تجارت و صنعت را می‌توان تا زمان انحلال نظام دوگانۀ گیلد و دربار به عقب برد. نویسنده مرور این تاریخ را برای بازاندیشی در اقسام کار زیبایی‌شناسانه، کار جاذب، کار ازخودبیگانه و کار از خودنابیگانه و کار بی‌مزد ضروری می‌داند، اقسامی که به سیاست‌های کار در هنر در دوران مدرن و معاصر شکل داده است.

Art and Labour

On the Hostility to Handicraft, Aesthetic Labour and the Politics of Work of Art

by Dave Beech

Brill, 2020

فهرست مطالب کتاب:

Introduction

Art, Labour and Abstraction

The Arts, Fine Arts and Art in General

Guild, Court and Academy

Salon, Museum and Exhibition

Mechanic, Genius and Artist

Aesthetic Labour

Attractive Labour

Alienated Labour

Non-alienated Labour

The Critique of Labour

Conclusion

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://brill.com/view/title/33415?rskey=LaYHfz&result=21

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر