×

جستجو

برگزاری سخنرانی مجازی: «ترسیم مسجدِ منفرد»
- سخنران: زیاد جمال‌الدین - برگزارکننده: دپارتمان تاریخ هنر و باستان‌شناسی، مؤسسۀ مطالعات خاورمیانه، دانشگاه کلمبیا؛ در چارچوب مجموعه سمینارهای «گسستن وحدت و تأمل در پاره‌ها: نظری دوباره به معماری سرزمین‌های اسلامی» - زمان: ۶ آوریل ۲۰۲۱| ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ از اوایل سدۀ نوزدهم به بعد، توصیف و تحلیل معماری مسجد به دست اروپاییان که در اکتشافات غربی‌ها در سرزمین‌های اسلامی نقشی کانونی داشت، به شدت متأثر از ساخت بصری شرق‌شناسانه بوده است. از تصویر کردنِ غریب (اگزوتیک) و تصویرسازانۀ نقاشانِ شرق‌شناس تا ترسیم‌های فنّی و «علمی» بعدی که به دست باستان‌شناسان و مورخان تهیه شد، بازنمایی معماری مسجد عمیقاً بر فهمِ رشته‌ای (disciplinary) موجود از این بناها اثر گذاشته است. برای پی‌گیری این تأثیر، در این سخنرانی، بازتولید نقشه‌های پنج مسجد تاریخی را از طریق نسخه‌های انتشاریافته‌شان در چندین متنِ تحقیقی و معیار معماری اسلامی که دانشوران غربی در سده‌های نوزدهم و بیستم پدید آوردند بررسی می‌کنند. طی مطالعۀ این چرخش‌ها در بازنمایی هر بنا، سخنران بحث خواهد کرد که میان خالص و منفرد کردن بناها در این ترسیم‌ها و ترجمۀ مسجد به بنای یادمانی آرمانی و بی‌زمان رابطه‌ای وجود دارد. توضیح این رابطه گسست‌هایی که میانِ دانشِ بازتولید شده و متن‌های معیار وجود دارد و تأثیر آنها بر رشتۀ معماری را برجسته خواهد کرد. - اطلاعات بیشتر: [لینک](https://csms.columbia.edu/blog/2021/april-6-drawing-the-isolated-mosque-with-ziad-jamaleddine) - ثبت‌نام در این سخنرانی: [لینک](https://columbiauniversity.zoom.us/webinar/register/WN_-c8k2dqKQqqg0fIEoaIrEA)
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر