×

جستجو

نوشتن مادیّت‌های گذشته: شهرها و توپوگرافی معماریِ تخیل تاریخی| سم گریفیثز

کتابِ نوشتن مادیّت‌های گذشته تحلیلی است از چگونگی سرکوب مادیّت محیط مصنوع در تفکر تاریخی از دهۀ ۱۹۵۰ به بعد. استدلال نویسنده این است که نظریۀ اجتماعیِ شهرها در این دوره را سلطۀ مدل‌های اجتماعی-اقتصادی و زبانی-فرهنگی تشخص بخشیده است؛ مدل‌هایی که در خدمت ممانعت از فهم ما از در ربط بودن فضا-زمان با رویدادهای تاریخی و روایت آنها بوده است.

نویسنده به مطالعات تاریخ‌نگاری می‌پردازد تا دربارۀ مادیت موجود در محیط مصنوع به منزلۀ صورتی از فعالیت ادبی بحث کند و از این طریق جنبه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شدۀ تجربۀ اجتماعی را در گستره‌ای از سیاق‌های تاریخی نشان دهد. سپس به بحث دربارۀ صنعتی شدن انگلستان در سدۀ نوزدهم از منظر توپوگرافی معماری می‌پردازد و با به پرسش گرفتن نظریه‌های فضا و معماری، نقش پیجیدۀ شهرهای صنعتی در میانجی‌گری تحولات اجتماعی در جریان زندگی روزمره را وارسی می‌کند.

نویسنده با نشان دادن اینکه چگونه گزارش تاریخ بر روایت‌هایی استوار است که به لحاظ مادی جاافتاده باشند، از امکان‌های رهایی‌بخشی تاریخ‌نگاری دفاع می‌کند؛ به ارزیابی مجدد معرفت‌شناسی تاریخی به منزلۀ امری فراخوان می‌دهد که در درجۀ اول اجتماعی-علمی و یا پژوهشی ادبی است؛ در عوض به منظور بازاندیشی و تصفیۀ رابطۀ گذشتۀ شهر با حال و آیندۀ آن، نوعی ساختِ فضا-زمانی معماریانۀ ویژه از رویدادهای تاریخی را پیشنهاد می‌دهد.  گریفیثز بر سنّت نحو فضا در پژوهش تکیه می‌کند تا بررسی کند چگونه رخدادپذیری جنبش و مواجهه تخیل تاریخی را می‌سازد.

 

فهرست مطالب کتاب:

 

Introduction: The architectural topography of historical imagination

I. Definitions

II. Crossing the Rubicon

III. Architectural topographic descriptions

IV. Figurational contingencies

Part I: Contingency in the historiographies of the English reformation, French revolution and era of the industrial revolution in England

Chapter 1: Contingency and artifice

I. Definitions

II. Events of the English Reformation

III. Events of the French Revolution

IV. Events from the period of the Industrial Revolution in England

Chapter 2: Encounter and utterance

I. Definitions

II. Events of the English Reformation

III. Events of the French Revolution

IV. Events from the period of the Industrial Revolution in England

Chapter 3: Milieu and movement

I. Definitions

II. The city as ‘environment’

III. The repression of the encounter field in the historiographies of the English Reformation, French Revolution and period of the Industrial Revolution in England

IV. The abbreviation, abridgement and metaphorical sublimation of the encounter field

Chapter 4: Figure and event

I. Definitions

II. Spatial stories

III. Maps and mapping

IV. The figures of events

Part II: Writing history as a city

Chapter 5: Proximity and distance

Identifying narrative figures in the architectural topographic sequences of archetypal stories

I. Definitions

II. Social stories

III. Architectural topographic sequences and toponemes

IV. Narrative figures as architectural topographic sequences

Chapter 6: The revolutionary encounter field: Paris c.1789–94 and other stories

how Thomas Carlyle, Simon Schama and Hilary Mantel ‘re-people’ the past

I. Definitions

II. Imagining the urban encounter field

III. Contrasting strategies of architectural topographic description in three narratives of the French Revolution

IV. Embodying the past in Carlyle, Schama and Mantel

Chapter 7: Recollection and re-enactment

Embodying nineteenth-century Sheffield in leader’s Reminiscences (1875)

I. Definitions

II. A history of ‘small details’

III. Embodying Sheffield in the text

IV. Narrative figures of ‘memory lane’

Chapter 8: Morphologies of feeling

Contingency and the experience of social change

I. Definitions

II. ‘The passing of Merrie England’

III. Toponemic disturbances

IV. ‘Feeling the change’: reflections on contingency

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.routledge.com/Writing-the-Materialities-of-the-Past-Cities-and-the-Architectural-Topography/Griffiths/p/book/9781138340244

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تاریخ فرهنگی هنر آسیایی | فراخوان ارسال پیشنهاده برای مشارکت در تألیف کتاب
تاریخچه‌ی فرهنگی هنر آسیایی (CHoAA) شامل تاریخچه‌ی هنر در سراسر آسیا در 2500 سال گذشته، از جمله شرق، غرب، جنوب، جنوب شرق و آسیای مرکزی...
شیوه‌های مستندنگاری بافت‌های روستایی؛ نمونه‌ی مطالعاتی روستاهای پلکانی منظر فرهنگی هورامان | برگزاری نشست
ارزیابی مناظر فرهنگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین؛ نمونه‌ی مطالعاتی منظر فرهنگی هورامان
شهرهای بیابان‌زا
امید شمس
بیابان با کویر فرق دارد. بیابان جایی است پهناور که میانگین سالانه‌ی بارش آن از ۵۰ میلی‌متر کمتر است. در بیابان گاه تا چند سال باران نمی‌بارد؛ اما یک‌باره طی چند ساعت آسمان همه‌ی دلش را خالی می‌کند. در عوض، بیابان حدود ۱۰۰ برابر بارش سالانه تبخیر و تعرق دارد. بیابان بسیار کم‌آب و کم‌گیاه است یا به‌کلی آب و گیاه ندارد. در مقابل، کویر یا همان که نمکزارش می‌نامیم، پست‌ترین جای بیابان است. آب در کویر بخار می‌شود و چنان نمک بر جای می‌گذارد که دیگر فقط به گونه‌های گیاهانی غیر زراعی مجال روییدن می‌دهد.
نظام پستی در صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران | ویلم فلور
در حالی‌که عملکرد نظام پستی ایران، پیش از ۱۵۰۰ و پس از ۱۸۰۰ میلادی، پیش از این، بررسی شده است؛ برای نخستین بار است که در این مقاله، عملکرد و ویژگی‌های نظام پستی ایرانیان، بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اساساً بر مبنای منابع اولیه، تحلیل می‌شود. چنین پژوهشی محققان را در فهم بهتر ارتباطات، هم در مناسبات اداری حکومت و هم در مناسبات خصوصی افراد، در دوره‌های صفویه، افشاریه، و زندیه‌ی ایران کمک می‌کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر