×

جستجو

پریسا رحیم‌زاده

پریسا رحیم‌زاده

نامِ جای‌ها (۱): جای‌نام‌شناسی (Toponymy)
پریسا رحیم‌زاده

واژگان و به دنبال آن نام‌ها همیشه برایم جذابیت داشته است. در دورۀ کار روی پایان‌نامۀ کارشناسی ارشدم، با عنوان دروازه در شهرهای قرون اولیۀ اسلامی،[۱] نام دروازه‌ها یکی از معدود اطلاعات در دسترس بود. به نظرم آمد، در این سخت‌یابی اطلاعات دربارۀ معماری و شهرهای سده‌های نخست اسلامی، نمی‌شود از این همه دادۀ بی‌دریغ متون تاریخی راحت گذشت؛ نتیجۀ آن فصلی از رساله شد با عنوان «نام دروازه». در جستجوها برای نگارش این فصل با حوزه‌ای از مطالعات به نام Toponymy یا «جای‌نام‌شناسی» آشنا شدم که در میان گذاشتنش خالی از لطف نیست. جای‌نام‌شناسی حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که با...

اگر تحقیق معماری داستان می‌شد
پریسا رحیم‌زاده

از کودکی «کِرمِ کتاب» بودم؛ کرم هر کتابی. داستان اما میوۀ شیرین‌تری بود. دورۀ کارشناسی معماری مرا کرم کتاب معماری نکرد (به عللی که شاید ریشه در نظام آموزش معماری دارد و کاش کسی درباره‌اش بنویسد).

«حیرت» در تحقیق معماری
پریسا رحیم‌زاده

نوشتن در این وبگاه سخت است و مغتنم. سخت و مغتنم از آنجا که عرصۀ نادری است که به پرسش‌ها و شوق‌ها و یأس‌ها و دغدغه‌های اندیشیدن و تحقیق دربارۀ معماری مجال بروز می‌دهد؛ انبوهی از موضوعات نگفته.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر