×

جستجو

گزارش اولین جلسۀ پرسش و پاسخ آزاد با حضور مهرداد قیومی بیدهندی
جلسهٔ پرسش و پاسخ با آقای دکتر قیومی اولین نشست از مجموعه جلساتی است که قرار است بدون موضوع مشخص از پیش تعیین شده‌ای و با هدف بحث و گفتگو میان دانشجویان و مهمان مدعو برگزار شود. این جلسه با طرح پرسش از ایده‌ای حول موضوع پیمون آغاز شد. پیمون مفهومی است که نخستین بار مرحوم پیرنیا مطرح کرد. متأسفانه این موضوع چنان که باید در نوشته‌های او روشن نشده است و دربارهٔ دیدگاه او به موضوع پیمون ابهام‌های بسیاری وجود دارد. برای نظر کردن به موضوع پیمون، می‌توان به دیدگاه پیرنیا رجوع کرد و سعی کرد دیدگاه او به موضوع را روشن کرد و در مراتب بعدی نقد کرد. همچنین یه معماری ایران رجوع کرد و مفهوم پیمون را از طریق بررسی شواهد مربوط به معماری (بناها، متون و....) پیگیری کرد. پیمون مفهومی است که بر اثر تعامل با دو دسته از اقتضائات پدید آمده است. یکی اقتضائات مربوط به طبیعت و اقلیم که مسائلی چون نوع مصالح، روش‌های ساخت از آن اثر گرفته و دیگری مسائل فرهنگی‌ای چون آداب و روسوم و آیین‌ها و مناسک هر اقلیم و منطقهٔ جغرافیایی است. از رهگذر مجرای کانون این دو دسته اقتضائات مجموعه الگوهای رفتاری و الگوهای فیزیکی پدید آمده است که منجر به شکل‌گیری الگوهای کالبدی‌ای همچون پاره‌هایی قابل تکرار در بنا را شده است. همان‌طور که گفتیم دربارهٔ ماهیت پیمون ابهام وجود دارد. پیمون صرفاً اندازه‌ها و ابعاد از پیش تعیین شده برای ساخت بناها نیست یا فقط قواعدی از پیس تعیین شده نیست. پیمون اجزاء و روابط میانشان است که موجب پدید آمدن معماری می‌شود. این مفهوم به بیانی استعاری به مثابهٔ دستگاه در موسیقی ایرانی است. با توجه به آشنایی مرحوم پیرنیا با موسیقی ایرانی و دستگاه‌ها و علاقه‌اش به این موضوع، محتمل است که در تعریف مفهوم پیمون، در پس ذهن به مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی نظر کرده باشد. در ادامهٔ این جلسه آقای دکتر قیومی به پرسش‌هایی دربارهٔ ضرورت ترجمه و پرداختن به متونی خارج از حیطهٔ متون فارسی در حوزهٔ تاریخ معماری پرداختند. از نظر ایشان برای ترجمهٔ متون تخصصی به ذهنی منطقی، دانستن زبان فارسی و دایرهٔ واژگان گسترده نیاز است. بنیاد کردن نهضت ترجمه‌ای را در برههٔ زمانی کنونی لازم دانستند. ایشان در ادامه مختصری به ارتباط میان عمل مورخ و معماری و عمل معمار و ضرورت‌های نوشتن و تحقیق در حوزهٔ معماری و تاریخ معماری پرداختند.
اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر