×

جستجو

انجمن علمی مطالعات معماری ایران

انجمن علمی مطالعات معماری ایران

گزارش اولین جلسۀ پرسش و پاسخ آزاد با حضور مهرداد قیومی بیدهندی
انجمن علمی مطالعات معماری ایران

جلسهٔ پرسش و پاسخ با آقای دکتر قیومی اولین نشست از مجموعه جلساتی است که قرار است بدون موضوع مشخص از پیش تعیین شده‌ای و با هدف بحث و گفتگو میان دانشجویان و مهمان مدعو برگزار شود. این جلسه با طرح پرسش از ایده‌ای حول موضوع پیمون آغاز شد. پیمون مفهومی است که نخستین بار مرحوم پیرنیا مطرح کرد. متأسفانه این موضوع چنان که باید در نوشته‌های او روشن نشده است و دربارهٔ دیدگاه او به موضوع پیمون ابهام‌های بسیاری وجود دارد. برای نظر کردن به موضوع پیمون، می‌توان به دیدگاه پیرنیا رجوع کرد و سعی کرد دیدگاه او به...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر