×

جستجو

۲۵ رجب ۱۳۰۶ق

 

...طولاً شهر قم را گردش کردم و بسیار شهر کثیفی است که در هیچ نقطۀ ایران شهر به این کثافت نیست. بارویی در قدیم داشته که تماماً منهدم است قدری از برج برپاست که معلوم می­شود در آبادی برج و بارویی عالی بوده است. بیرون دروازۀ مشهور به دروازۀ اصفهان مقبره علی بن جعفر است. کاشیکاری بسیار ممتازی دارد اگر به فرنگی­ها بفروشند ده هزار تومان کاشی را می­خرند. کاشی پر طاووسی است. آنچه بر من معلوم شده آبادانی شهر در این طرف بوده و قبل از بنای بقعه حضرت معصومه که به دست شاه اسماعیل شده امامزاده علی بن جعفر ساخته شده بود.

 

منبع: اعتمادالسلطنه، محمدحسن­خان. روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه. به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۵.

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر