×

جستجو

فاطمه باقری

فاطمه باقری

حرفۀ معماری در جهان باستان: مصر| اسپیرو کوستوف
فاطمه باقری

کتاب معمار [۱] مجموعه‌ای منسجم و روایی از یازده مقاله دربارۀ تاریخ حرفۀ معماری است که اسپیرو کوستوف آن را گردآورده است. هدف اصلی این کتاب ورای نگاشتن بخشی از تاریخ حرفۀ معماری، کمک به باز تعریف کار معماران بر مبنای تاریخ حرفۀ معماری است. در دهۀ شصت میلادی معماران و دانشجویان رشتۀ معماری با پشت سر گذاشتن رویدادهای جاری در معماری مدرن نسبت به آیندۀ کاری خود نگران بودند. این نگرانی عمومی جامعۀ معماران امریکا را بر آن داشت تا با ایجاد هیئتی از اعضای رسمی آیندۀ حرفۀ معماری را بررسی و موقعیت‌های احتمالی آینده را برای حضور پربار و گستردۀ...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر