×

جستجو

دنا شمسی‌زاده

دنا شمسی‌زاده

به بهانۀ انتشار کتاب دو جلدی «تهران‌نگاری»
دنا شمسی‌زاده

در سال‌های اخیر، دو کتاب با عنوان تهران‌نگاری به کوشش رضا شیرازیان به بازار آمده است. این  دو کتاب در ادامۀ تلاش چندین سالۀ رضا شیرازیان برای انتشار «اسناد اطلاعات مکانی گذشتۀ شهرها و مناطق مختلف ایران»  است. در ابتدای جلد دوم، شرحی از پروژۀ تهران‌نگاری آمده و نسبت این دو کتاب با این پروژه مشخص شده است: تهران‌نگاری پروژه‌ای است که به هدف شناسایی، نسخه‌برداری، پژوهش و انتشار اسناد تهران قدیم تعریف و برنامه‌ریزی شده است. [...] در این مجموعه کتاب‌های مرجع قرار است بتدریج هفده نوع از اسناد مرتبط با اطلاعات مکانی قدیم تهران، گردآوری، پژوهش و بر اساس الگوی...

به سوی تاریخ هنر اسلامی دیجیتال
دنا شمسی‌زاده

حوزۀ تاریخ هنر اسلامی در کل به‌یقین تابع بینشی رانکه‌ای در تاریخ نگاری بوده است؛ زیرا به نظر می‌رسد تکلیف اصلی آن آشکار کردن فاکت‌هایی است تا با آن [بشود] تاریخی بی‌تا روایت کرد. رویکردهای تفسیری به ندرت از تاریخ هنری که اروین پانوفسکی در نظر داشت فاصله گرفته است؛ تاریخ هنری که در آن دریافت معنای آثار از راه بررسی فرم، خصوصیات فرهنگی و زمینۀ تاریخی حاصل می‌شود.

چه شد که ساختن بزرگ‌راه‌ها چهرۀ شهر‌های آمریکا را مخدوش کرد؟
دنا شمسی‌زاده

شاید تصور شهرهای امروز آمریکا بدون بزرگراه‌های عریض و طویلی که جای‌جای آن را به هم می‌پیوندد کاری دشوار به نظر آید. پس از جنگ جهانی دوم، در سراسر آمریکا، جریانی از ساختن بزرگراه‌هایی پدید آمد که وعدۀ تحول و انقلابی در زندگی اقتصادی مردم می‌داد. این وعده حقیقتاً وعده‌ای بجا بود؛ در اینکه بزرگراه راهی سریع‌تر برای جا به جا شدن افراد و کالاها فراهم می‌کرد تردیدی نیست.

تصویر «سازی»: لحن معماریانۀ نقاشی
دنا شمسی‌زاده

در نگاهی کلی، نحوۀ ظهور معماری در نقاشی‌های پیش از مدرن اروپایی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دستۀ اول آثاری که در آن موضوع نقاشی به تصویر کشیدن معماری بود؛ یعنی موضوع اصلی معماری و عناصری دیگر، چون طبیعت و انسان، موضوعاتی فرعی و در حاشیه به حساب می‌آمد.

نقاشی معماریانه
دنا شمسی‌زاده

اصطلاح نقاشی معماریانه در هنر اروپایی به نوعی از نقاشی اطلاق می‌شود که در آن تمرکز اصلی بر به تصویر کشیدن ساختمان‌ها است؛ چه فضای درونی چه بیرونی آن. از سدۀ شانزدهم با آثار نقاشانی چون هانس و پل فريدمان دو فريش این نوع نقاشی آغاز شد ولی عصر طلایی پیشرفت آن سدۀ هفدهم میلادی است؛ زمانی که هنرمندان آثاری خلق کردند که موضوع آن بازنمایی ساختمان‌های واقعی یا خیالی بود.

تاریخ دیجیتال چیست؟
دنا شمسی‌زاده

در جهان امروزی رایانه بخشی جدانشدنی از زندگی انسان شده است. عصری که در آن زندگی می‌کنیم را «عصر دیجیتال» نامیده‌اند؛ عصری که از زمانی آغاز شد که رایانه‌های شخصی به بازار معرفی شد و هر شخصی با داشتن این دستگاه امکان جابه‌جا کردن آزاد و سریع اطلاعات را به دست آورد.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر